Η Πολιτική της DIMTECH A.E. αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πως θα επιτυγχάνουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας που σχετίζονται με την ποιότητα. Η Πολιτική αυτή θα εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν τον Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εμπορία, Εγκατάσταση, Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Φίλτρανσης & Κλιματισμού Αέρα και Συστημάτων από Θερμοπλαστικά Υλικά.

Ο κύριος στόχος της πολιτικής της DIMTECH A.E. είναι η παροχή προϊόντων που να πληρούν τους τρεις κύριους παράγοντες επιτυχίας:
- ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΡΟΝΟΣ, ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικότερα η πολιτική της εταιρείας είναι:

 1. Να εμπορεύεται, κατασκευάζει, εγκαθιστά και να υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες γι' αυτά απαιτήσεις.
 2. Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά την Ποιότητα, Ασφάλεια και Περιβάλλον.
 3. Να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές με την ποιότητα λειτουργίες της ώστε τα προϊόντα της να θεωρούνται Υψηλής Ποιότητας.
 4. Να έχει στενή συνεργασία με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η εταιρεία έχει εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Βλέπουμε το Σύστημα της Ποιότητας ως μέσο ενδυνάμωσης της εταιρικής μας θέσης:

 • Της βελτίωσης της Ποιότητας
 • Της μείωσης του Κόστους
 • Της Αποδοτικότερης Οργάνωσης

Η βελτίωση της ποιότητας και η πρόληψη των ποιοτικών προβλημάτων προϋποθέτουν την συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο των διαδικασιών. Ο τρόπος χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε αυτές τις διαδικασίες είναι:

 • Ο σαφής προσδιορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία ή τμήμα.
 • Η γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούμε τις εργασίες.
 • Η τήρηση γραπτών στοιχείων
 • Η Επιθεώρηση της εφαρμογής των παραπάνω (μέσω Εσωτερικής Επιθεώρησης).
 • Η διαδικασία του να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της και να βελτιώνεται.

Η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει του απαραίτητους πόρους (Εξοπλισμό, Υλικά, Εκπαίδευση, Προσωπικό) για να μπορούν οι στόχοι της να υλοποιούνται. Δεσμευόμαστε για την πιστή συμμόρφωση στην Πολιτική Ποιότητας και για την εφαρμογή της απ' όλους τους εργαζομένους, θα φροντίζουμε δε αυτή να είναι γνωστή και κατανοητή σε όλους.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

 1. Την κοινοποίηση της (στα στελέχη της εταιρείας).
 2. Την διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων του προσωπικού.
 3. Την υποχρέωση των Υπευθύνων να ενημερώνουν τους υφιστάμενους για αυτή.

Δημήτρης Σιδέρης
Διευθύνων Σύμβουλος

Δείτε την πολιτική ποιότητας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας