Η DIMTECH A.E. είναι μία εξειδικευμένη εταιρία μηχανολογικών μελετών, κατασκευών και εγκαταστάσεων που αφορούν φίλτρανση αέρα τόσο από σωματιδιακούς ρύπους (σκόνη) όσο και από αέριους (οσμές). Επίσης στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται ο κλιματισμός και αερισμός, χώρων και η Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων (Indoor Air Quality).

Παράλληλα η DIMTECH A.E. είναι προμηθευτής εξοπλισμού που σχετίζεται με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, όπως φίλτρων αέρα, συστημάτων εξουδετέρωσης αερίων ρύπων και οσμών, προϊόντων διατήρησης υγιεινής κλιματιστικών εγκαταστάσεων κλπ.

H DIMTECH A.E. έχει εγκαταστήσει πλήθος συστημάτων φίλτρανσης σε διάφορες εγκαταστάσεις και προμηθεύει φίλτρα σκόνης, οσμών και λοιπό εξοπλισμό σε νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες, εμπορικά κτήρια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κ.α.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας